Right To Breathe โดย YPO AU

เรื่องราวของเรา

พวกเราสมาชิกกลุ่มเครือข่ายองค์กร YPO Asean United ได้รวมตัวกันสร้างแคมเปญนี้ขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และเราอยากให้คุณมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยกัน

เป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้วที่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทยทำเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นวิธีทำการเกษตรในที่สูงแบบเก่าที่ต้องทำลายป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูกาลหนึ่ง ประกอบกับความต้องการเนื้อสัตว์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของบริโภคนิยม ส่งผลให้ต้องเร่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากขึ้น

“การถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย”

อาจกล่าวได้ว่า ทั้งเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ล้วนมีส่วนในการทำลายป่าเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรด้วย และปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

การเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตรได้สร้างมลพิษทางอากาศให้เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ภาคเหนือ ละอองฝุ่นจากการเผาไหม้จำนวนมากจึงปะปนอยู่ในอากาศ การสูดดมสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก รวมถึงโรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และทั้งหมดนี้คือความรุนแรงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

“ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทั้งโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก โรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ”

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บางจุด แต่กลับครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้น เราจึงต้องการทางออกในการแก้ใขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Asiola ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่าน ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย ในการจัดอับรมครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับเยาวชน 1 คนอยู่ที่ 5,000 บาท ซึ่งจะจัดให้ทำกิจกรรมในค่ายเป็นเวลา 3 วันร่วมกับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่จะสอนให้เยาวชนเกิดสำนึกหวงแหนผืนฝ่าและช่วยกันปกป้อง

“เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่านที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย”

นอกจากนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียต่อสุขภาพที่เป็นผลกระทบจากการถางป่าเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตร และหลังจากจบการอบรมแล้ว เด็กแต่ละคนจะร่วมกันทำภารกิจปลูกต้นประดู่คนละ 1 ไร่ ร่วมกับพืชเกษตรอายุสั้น และไม้ผลต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรของครอบครัว ภาคปฏิบัติของโครงการนี้จะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากที่ถูกเผาทำลาย ทั้งยังเป็นการมอบทางเลือกในการเลี้ยงชีพในอนาคตให้กับเด็กอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เราได้เรียนรู้จากความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดังนั้น เราจึงต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากคุณเพื่อขยายผลโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมื่อคุณแชร์แคมเปญของเรา คุณได้มีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อคุณร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งเพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย โดยทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กหนึ่งคนในการเข้าร่วมค่ายอบรมและร่วมภารกิจปลูกป่า 1 ไร่ ที่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเด็ก และรวมถึงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำอีกด้วย

“คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย”

แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศ แต่ทั่วประเทศก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของปัญหา ดังนั้น มาร่วมสนับสนุนกับเราวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ไขปัญหาให้หมดไป

เกี่ยวกับ YPO

เครือข่ายองค์กรนานาชาติ YPO (Young Presidents’ Organization) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 24,000 รายใน 130 ประเทศทั่วโลก องค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมโครงการต่างๆ ของสมาชิก เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้วยแนวคิดหลัก “ผู้นำเดินหน้าด้วยผู้นำ” (Leaders leading leaders) YPO ได้สร้างเครือข่ายผู้บริหารุ่นใหม่ระดับโลกที่เชื่อมต่อกันผ่านภารกิจ และสร้างความเป็นผู้นำที่ดีผ่านการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิด

ใส่ความเห็น