Right To Breathe โดย YPO AU

เรื่องราวของเรา

พวกเราสมาชิกกลุ่มเครือข่ายองค์กร YPO Asean United ได้รวมตัวกันสร้างแคมเปญนี้ขึ้น เพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และเราอยากให้คุณมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยกัน

เป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้วที่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทยทำเกษตรกรรมแบบไร่เลื่อนลอย ซึ่งเป็นวิธีทำการเกษตรในที่สูงแบบเก่าที่ต้องทำลายป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูกาลหนึ่ง ประกอบกับความต้องการเนื้อสัตว์ในตลาดเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของบริโภคนิยม ส่งผลให้ต้องเร่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากขึ้น

“การถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย”

อาจกล่าวได้ว่า ทั้งเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ล้วนมีส่วนในการทำลายป่าเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่การเกษตรด้วย และปริมาณคาร์บอนที่เกิดจากการถางป่าเผาพื้นที่ยังได้ทวีความรุนแรงของภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ การเผาป่ายังทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย

การเผาป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตรได้สร้างมลพิษทางอากาศให้เกิดขึ้นทั่วพื้นที่ภาคเหนือ ละอองฝุ่นจากการเผาไหม้จำนวนมากจึงปะปนอยู่ในอากาศ การสูดดมสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก รวมถึงโรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ อัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดในภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ และทั้งหมดนี้คือความรุนแรงจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งต่อผลกระทบต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

“ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทั้งโรคหอบหืด พัฒนาการผิดปกติของปอดในเด็ก โรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ”

ปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบแค่บางจุด แต่กลับครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคเหนือของประเทศไทย ดังนั้น เราจึงต้องการทางออกในการแก้ใขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Asiola ในการสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น พร้อมมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่าน ที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย ในการจัดอับรมครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสำหรับเยาวชน 1 คนอยู่ที่ 5,000 บาท ซึ่งจะจัดให้ทำกิจกรรมในค่ายเป็นเวลา 3 วันร่วมกับนักพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ที่จะสอนให้เยาวชนเกิดสำนึกหวงแหนผืนฝ่าและช่วยกันปกป้อง

“เราตั้งใจจะจัดค่ายอบรมอย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ในการเข้าไปให้ความรู้กับเยาวชนในจ.น่านที่อาศัยอยู่ในเขตที่ป่าไม้ถูกทำลาย”

นอกจากนี้เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลเสียต่อสุขภาพที่เป็นผลกระทบจากการถางป่าเผาพื้นที่เพื่อทำการเกษตร และหลังจากจบการอบรมแล้ว เด็กแต่ละคนจะร่วมกันทำภารกิจปลูกต้นประดู่คนละ 1 ไร่ ร่วมกับพืชเกษตรอายุสั้น และไม้ผลต่างๆ ในพื้นที่การเกษตรของครอบครัว ภาคปฏิบัติของโครงการนี้จะเป็นการปลูกป่าทดแทนจากที่ถูกเผาทำลาย ทั้งยังเป็นการมอบทางเลือกในการเลี้ยงชีพในอนาคตให้กับเด็กอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เราได้เรียนรู้จากความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดังนั้น เราจึงต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากคุณเพื่อขยายผลโครงการให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เมื่อคุณแชร์แคมเปญของเรา คุณได้มีส่วนในการกระตุ้นให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อคุณร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้งเพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย โดยทุนสนับสนุนจำนวน 5,000 บาท สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กหนึ่งคนในการเข้าร่วมค่ายอบรมและร่วมภารกิจปลูกป่า 1 ไร่ ที่จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับตัวเด็ก และรวมถึงคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำอีกด้วย

“คุณได้มีส่วนช่วยจัดการถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ทั้งยังได้สร้างอนาคตที่สดใสให้กับเกษตรไทยอีกด้วย”

แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดความเสียหายไปทั่วบริเวณภาคเหนือของประเทศ แต่ทั่วประเทศก็สามารถสัมผัสได้ถึงความรุนแรงของปัญหา ดังนั้น มาร่วมสนับสนุนกับเราวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแก้ไขปัญหาให้หมดไป

เกี่ยวกับ YPO

เครือข่ายองค์กรนานาชาติ YPO (Young Presidents’ Organization) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1950 ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 24,000 รายใน 130 ประเทศทั่วโลก องค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมโครงการต่างๆ ของสมาชิก เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ด้วยแนวคิดหลัก “ผู้นำเดินหน้าด้วยผู้นำ” (Leaders leading leaders) YPO ได้สร้างเครือข่ายผู้บริหารุ่นใหม่ระดับโลกที่เชื่อมต่อกันผ่านภารกิจ และสร้างความเป็นผู้นำที่ดีผ่านการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิด

Wall Injection : Bang Rak by Luke Satoru

“โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และ
ปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน”

Street art  หรือศิลปะบนกำแพงนั้นสามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้อย่างเห็นผล จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชุมชน เราจะเห็นได้จากงาน street art ที่กลุ่ม Bukruk  ได้สร้างขึ้นในเขตราชเทวีนั้นสามาถทำให้คนในชุมชนหันมาให้ความสนใจพื้นที่ และทำความสะอาดพื้นที่รอบๆจนกลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชม  เราเชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานศิลปะร่วมกับคนในชุมชนเขตบางรัก เราจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงคล้ายๆกันได้ โครงการ Wall Injection บางรัก นี้ ต้องการสร้างความรัก และ ภูมิใจในชุมชนของคนในชุมชน แต่นอกจากนั้น เราก็ยังอยากที่จะเห็นการปรับปรุงพื้นที่ให้มีทัศนียภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ไปในขณะเดียวกัน


คุณจะช่วยแคมเปญนี้ได้อย่างไร

พวกเราเลือกที่จะใช้การระดมทุนแบบ Crowdfunding เพราะเราเห็นว่าการระดมทุนแบบนี้สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนได้ในมุมที่กว้างขึ้น การที่โครงการจะสำเร็จและมีพลังได้นั้นขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนั้นๆ ดังนั้น การระดมทุนแบบนี้จะทำให้เราได้ประโยชน์สองทาง

1. ใครๆ ก็สามารถเป็นส่วนร่วมในการสร้างศิลปะบนกำแพงกับเราได้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือ ทางอ้อม  คนที่มีความสนใจในงานศิลปะ และงานสร้างสรรค์แต่ไม่มีเวลา ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้โดยผ่านการให้เงินทุนสนับสนุน ส่วนคนที่มีเวลานั้นสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ และ สร้างศิลปะบนกำแพงนี้ได้กับเราและคนในชุมชน

2. คนจำนวนมากจะได้รู้จักโครงการนี้ผ่านเครือข่ายของ Asiola Crowdfunding  ผู้สนับสนุนโครงการสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพื่อให้คนได้รู้จักโครงการนี้มากขึ้น คนที่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการนี้จะได้เข้าร่วมโครงการหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ เพราะเราได้ปลูกฟังเมล็ดพันธ์แห่งความสร้างสรรค์ใน “ชุมชน” ได้แล้ว และเราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุนแบบ crowdfunding

“เราหวังว่ามันจะเริ่ม ทำให้คนมีความคิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้ และการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะผ่านกระระดมทุน
แบบ crowdfunding”

Thaitanium: Rap Boot Camp

สำหรับคนที่เป็น Top 3 เราจะโปรโมทผลงานผ่านทาง social media ต่างๆ ของเรา เพื่อที่เป็นการเปิดทางให้ 3 คนนี้ได้โชว์ skill และเป็นที่รู้จักมากขึ้น งานนี้ พิเศษแน่

ทำไมไอเดียนี้ถึงให้แรงบันดาลใจกับเรา

โปรเจคนี้เป็นอย่างหนึ่งที่เราอยากทำมานานละ เพื่อเป็นการตอบแทนวงการ Hip-Hop ที่ต้อนรับเราอย่างดีมาตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา สิ่งที่แร็พเปอร์รุ่นใหม่จะได้จาก Thaitay Rap Boot Camp จะเป็นความรู้ทั้งในด้านศาสตร์ของดนตรี Hip-Hop การเขียน การร้อง และยังได้ฟังประสบการณ์ของเราทุกคนในวง เผื่อจะได้ข้อคิด หรือความรู้เกี่ยวกับการทำความรักที่พวกเขามีให้กับ Hip Hop มาเป็นอาชีพ เพื่อที่ในอนาคตพวกเขาจะได้ตื่นมาทุกเช้าแล้วรู้สึกโชคดีอย่างที่เรารู้สึกกัน และวงการฮิปฮอปจะได้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ Boot Camp นี้ เราทั้ง 3 สอนด้วยตัวเอง และยังมีเพื่อนๆ จาก Thaitanium Entertainment มาร่วมสอนอีกด้วย

อีกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันพิเศษมากเกี่ยวกับไอเดีย Boot Camp นี้ คือ
มันเปิดโอกาสให้เราได้เจอแร็พเปอร์มือใหม่ เพราะมันดีนะ การที่ได้อยู่ท่ามกลางกลุ่มคนที่มี passion ตรงกับเรา เราว่ามันจะบ่มความรักที่มีกับสิ่งที่ตัวเองชอบให้กลมกล่อมด้วยไอเดียใหม่ๆ เราเชื่อว่า Thaitay Rap Boot Camp ครั้งแรกนี้จะไม่เป็นครั้งสุดท้าย และจะต้องพิเศษแน่นอน ทุกคน รวมถึงเรา จะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ กลับบ้านไปชัวร์

แคมเปญสำเร็จ: Wall Injection Bangrak โดย Luke Satoru

เดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา ในงาน “Bukruk” เทศกาลศิลปะสตรีทอาร์ตที่จัดขึ้นบริเวณชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านบางรัก ศิลปิน Luke Satoru และกลุ่มศิลปิน The Creative District ได้ใช้โอกาสนี้ในการจัดเวิร์คช็อปให้คนที่สนใจได้มาร่วมวาดภาพฝาผนังด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อสร้างงานศิลปะในที่สาธารณะที่เป็นผลงานจากความร่วมมือของทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วม

[vc_video title=”Wall Injection: Bang Rak by Luke Satoru” link=”https://vimeo.com/146474678″]

และเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมเวิร์คช็อปนี้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พวกเขาจึงมีไอเดียที่จะระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์และของที่จำเป็นต่างๆ สำหรับใช้ในเวิร์คช็อปนี้ และนั่นจึงเป็นที่มาของแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola ของ Luke Satoru และกลุ่มศิลปิน Creative District โดยผู้ที่สนใจสนับสนุนแคมเปญนี้สามารถร่วมคราวด์ฟันดิ้งได้ด้วยการสั่งของของตอบแทนต่างๆ ที่ Luke จัดทำขึ้นมา เช่น โปสการ์ด ผ้ากันเปื้อน และงานศิลปะต่างๆ และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่แคมเปญนี้สามารถระดมทุนได้สูงถึง 127%

เวิร์คช็อปครั้งนี้เกิดขึ้น 2 ครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ของเดือนมกราคม โดยมีคนในชุมชนย่านบางรักและผู้ที่สนใจจากที่อื่นๆ มาร่วมเวิร์คช็อปกันอย่างสนุกสนาน เริ่มตั้งแต่เรียนรู้เบสิคการวาดภาพฝาผนัง คุณสามารถเข้าไปชมบรรยากาศเวิร์คช็อปได้ ที่นี่

และแน่นอน เมื่อแคมเปญประสบความสำเร็จในการคราวด์ฟันดิ้ง ไม่เพียงไอเดียนั้นจะได้เป็นจริงขึ้นมาจากทุนสนับสนุนที่ได้รับจากทุกคน แต่ทุกคนที่สนับสนุนก็จะได้รับของตอบแทนเพื่อเป็นคำขอบคุณจากเจ้าของไอเดียอีกด้วย และผู้ที่รักงานศิลปะก็คงจะถูกใจไม่น้อยที่ได้รับภาพวาดของ Luke Satoru

ยังมีไอเดียอีกมายมายที่รอให้คุณได้มาร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับเราที่ Asiola คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไอเดียสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ง่ายๆ เพียงสั่งจองของตอบแทนในแคมเปญเพื่อให้ยอดการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายการระดมทุน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าว เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัพเดตเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ ที่น่าสนใจจากเรา หรือจะเริ่มแคมเปญของคุณเอง ก็สามารถทำได้เช่นกันที่ Asiola

แคมเปญสำเร็จ: ไทยเท แร็พ บูท แคมป์

ครั้งแรกในประเทศไทยกับ แร็พ บูท แคมป์ เวิร์คช็อปการแร็พที่สอนโดยตรงจากไทยเทเนี่ยม ศิลปินแร็พแนวหน้าของเมืองไทย สำหรับงานนี้ ไทยเทเนี่ยมได้จับมือกับ Asiola ในการทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้น และแคมเปญนี้ยังได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจนสามารถการระดมทุนได้สูงถึง 104% จากความสำเร็จของแคมเปญนี้ ทำให้ ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เกิดขึ้นที่ Rockademy Thailand ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้สนใจการแร็พทุกคน ตลอดทั้งงานพวกเขาได้เรียนรู้จากมืออาชีพโดยตรงตั้งแต่เบสิคของการแร็พไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานไปสู่คนฟัง งานนี้ยังเปิดดอกาสให้ผู้มาร่วมงานได้ร่วมแฮงเอาท์ พูดคุย เรียนรู้ และได้รับแรงบันดาลใจจากไทยเทเนี่ยม ศิลปินแร็พชั้นนำของเมืองไทยที่พวกเขาชื่นชอบ

แร็พ บูท แคมป์ ครั้งนี้เริ่มจากเวิร์คช็อปการเขียนเนื้อแร็พ ให้มีสัมผัสคำในสไตล์แร็พ

ลงมือทำเพลงและบันทึกเสียง

ได้เวลาโชว์ความสามารถให้ไทยเทเห็นกันแล้ว

สำหรับงานในวันนั้น ผู้ร่วมงานทุกคนต่างมาด้วยใจและเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี ทุกคนตั้งใจเรียนรู้ในทุกๆ ช่วง และเปิดรับสิ่งที่ไทยเทเนี่ยมและทีมได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของพวกเขา บรรยากาศดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลจึงเกิดขึ้นตลอดการทำเวิร์คช้อปในครั้งนี้ เพราะไม่ง่ายนักที่คนคอเดียวจะสามารถมารวมตัวกันได้แบบนี้ ในช่วงท้าย ผู้ร่วมงานทุกคนจะได้รับบีทเพลงให้นำกลับไปพัฒนาต่อแล้วส่งกลับมาให้ทางทีมงานของไทยเทเนี่ยมฟัง และ 3 ผลงานของใครที่เข้าตาไทยเทเนี่ยมและทีมงาน จะถูกนำไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียของไทยเทเนี่ยม ถือเป็นการเปิดให้คนที่มีฝันอยากจะเป็นแร็พเปอร์หน้าใหม่ได้มีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้น ไทยเทเนี่ยมตั้งใจว่าจะทำให้ บูท แคมป์ ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวิร์คช็อปทั่วๆ ไป เพราะพวกเขาอยากจะใช้โอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการฮิปฮอปไทย และต่อยอดโอกาสให้กับศิลปินหน้าใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตามการสนับสนุนในรูปแบบคราวด์ฟันดิ้งสามารถเรียกชักชวนให้คนที่เชื่อมั่นในไอเดียของไทยเทเนี่ยมได้มารวมตัวกันในแร็พ บูท แคมป์ ครั้งนี้

คลิกดูวิดีโอรวบรวมไฮไลท์และบรรยากาศในงาน รวมทั้งคลิปสัมภาษณ์จากสมาชิกวงไทยเทเนียมได้ที่นี่:

แคมเปญสำเร็จ: ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ | Asiola

 

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น บัตรเข้างานไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เสื้อยืด โพสต์ขอบคุณจากไทยเทบนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย

ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มาร่วมงาน ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ ในครั้งนี้ และคุณยังสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากสื่อมวลชนที่มาในงานได้ที่ TrueLife, NationTV, Sanook, แนวหน้า, Rap Is Now, Billboard Thailand, News Plus และ ไทยรัฐ.

นอกจากแคมเปญ ไทยเท แร็พ บูท แคมป์ เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้เข้าไปร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง นอกจากคุณจะได้ช่วยให้ไอเดียนั้นเป็นจริง การสนับสนุนของคุณคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเรา
คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Street Strength โดย WeGotTheSpot

WeGotTheSpot กลุ่มนักเต้นแนวสตรีทในกรุงเทพฯ มีไอเดียที่จะจัดงาน Street Strength Bangkok เพื่อเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของคนในวงการสตรีท พร้อมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งเต้น ศิลปะป้องกันตัว และฟิตเนส งานนี้จะเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงขึ้นมา พวกเขาจึงได้ทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะจากการตอบรับอย่างท้วมท้นของผู้สนับสนุนทุกคน ทำให้แคมเปญนี้ประสบความสำเร็จในการระดมทุนเกินเป้าหมายสูงถึง 134% นั้นหมายความว่าไม่เพียง งาน Street Strength จะเกิดขึ้น แต่ยังมีกิจกรรมพิเศษที่เพิ่มเข้ามาจากการที่แคมเปญนี้ทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ถึงเป้าหมายพิเศษ

สำหรับงาน Street Strength ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เหล่านักเต้นสตรีทแดนซ์ นักกีฬาทรีคและศิลปะป้องกันตัว ร่วมถึงนักออกกำลังกายแนว calisthenics ได้มารวมตัวกันซ้อม โชว์ แบทเทิล และปาร์ตี้ด้วยกันที่ Training Ground BKK โดยงานในช่วงเช้าเริ่มจากเวิร์คช็อปต่างๆ ที่สอนโดยนักเต้นและเทรนเนอร์มากความสามารถ และบีทเพลงจากดีเจ Rory Breaker-Morant ทำให้บรรยากาศโดยรวมในยิมขนาดใหญ่ของ Training Ground มีจังหวะที่คึกคัก ประกอบกับลวดลายกราฟฟิตี้ของผนังยิมทำให้งานมีสีสันในแบบสตรีทมากยิ่งขึ้น และผู้ที่มาร่วมงานยังได้ชมโชว์จาก URBAN Dance Studio โชว์การออกกำลังนายแนวสตรีทที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก Thai Team และได้ร่วมคลาสเรียนเต้น Zumba ที่สตูดิโอชั้นบนของของยิมอีกด้วย

SSblog1-calisthenics

สำหรับช่วงบ่าย เป็นช่วงเวลาของการแบทเทิล เริ่มจากแบทเทิลเบรคแดนซ์ของเหล่าบีบอยที่แข่งขันกันในแบบ 7-to-smoke โดยบีบอยคนไหนที่สามารถโชว์ลีลาเหนือกว่าคนอื่นทั้งหมดในทีมคู่แข่งก็จะชนะไป และเป็น Cheno ที่สามารถเอาชนะบีบอยคนอื่นๆ ไปได้

SSblog2-trickers

ต่อมาเป็นแบทเทิลทรีคแบบตัวต่อตัว โดยแต่ละคนมาในท่าคอมโบตีลังกาเตะชวนตื่นเต้นเร้าใจ และเป็น Game The Zoo ที่ชนะไปในแบทเทิลนี้ ส่วนแบทเทิลสุดท้าย เป็นการเปิดเวทีเพื่อนักเต้นสตรีทแดนซ์ 16 คู่โดยเฉพาะ ที่จะมาดวลการเต้นในแบบไม่จำกัดสไตล์ และเป็น Team Heavy ที่ได้รับรางวัลกลับบ้านไป
SSblog3-winners

สำหรับปาร์ตี้ปิดท้ายงานครั้งนี้จัดขึ้นที่ Space999 สุขุมวิท 15 ซึ่งเป็นการขอบคุณทุกคนที่ได้สนับสนุนให้งาน Street Strength เกิดขึ้น รวมไปถึงปาร์ตี้ปิดท้ายงานนี้ยังเกิดจากการคราวด์ฟันดิ้งถึงเป้าหมายพิเศษอีกด้วย ดังนั้นบรรยากาศในงานจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองระหว่างคนคอเดียวกัน

คลิกดูวิดีโอรวบรวมไฮไลท์และบรรยากาศในงาน รวมทั้งคลิปสัมภาษณ์จากเหล่ากรรมการและผู้จัดงานได้ที่นี่:

Street Strength: Bangkok Recap

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เวิร์คช็อปต่างๆ สมาชิกที่ URBAN Dance Studio และ Training Ground BKK เสื้อยืด เพลย์ลิสต์จาก DJ Rory Breaker-Morant ของ WeGotTheSpot และอื่นๆ อีกมากมาย

SSblog4-team

นอกจากแคมเปญ Street Strength Bangkok เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้เข้าไปร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง นอกจากคุณจะได้ช่วยให้ไอเดียนั้นเป็นจริง การสนับสนุนของคุณคือส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเรา

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Peace for Bangkok โดย Alex Face

ศิลปิน Alex Face มีไอเดียสร้างงานศิลปะสาธารณะที่สามารถเข้าใจง่าย เพื่อสื่อความหมายถึงสันติภาพให้คนตระหนักถึงคุณค่าของมัน เขามีความเชื่อว่า จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม/องค์กร หรือในระดับประเทศ สันติภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหา และเมื่อความสงบสุขมาเยือน ทุกคนก็อยากจะเก็บมันไว้ให้นานที่สุด จากแนวคิดนี้ Alex Face จึงอยากจะสร้างงานศิลปะที่สามารถสื่อสารให้ทุกคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ หันมาคิดถึงเรื่องสันติภาพในสังคม

เพื่อให้โปรเจคสร้างงานศิลปะชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากคนในสังคมจริงๆ Alex Face จึงได้ทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola และต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนที่ทำให้แคมเปญนี้สามารถระดมทุนได้มากถึง 132% นั่นหมายความว่า ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้เห็นแคมเปญ Peace for Bangkok เกิดขึ้นจริง ซึ่งที่ตั้งของภาพวาดฝาผนังชิ้นนี้อยู่ในทำเลใจกลางเมืองในเขตปทุมวัน ใกล้กับสนามศุภชลาศัย ติดกับรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ตรงข้ามมาบุญครอง และถือว่าเป็นย่านศิลปะแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

image1

PeaceForBangkok_Wallsketch

เมื่อแคมเปญสามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งได้เป็นผลสำเร็จ ไม่เพียงไอเดียนั้นจะเกิดขึ้นจริงจากทุนสนับสนุนที่ได้รับ แต่มากกว่านั้น ผู้สนับสนุนยังจะได้รับของตอบแทนตามที่สั่งจองไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เวิร์คช็อปสตรีทอาร์ตกับ Alex Face งานศิลปะสุดพิเศษที่ Alex Face จะทำให้เป็นรายบุคคล โปสเตอร์ดีไซน์เดียวกับภาพวาดฝาผนัง Peace for Bangkok เสื้อยืด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งของตอบแทนเหล่านี้ศิลปินต้องใช้เวลาในการผลิตซักระยะหนึ่งก่อนจะทยอยจัดส่งให้ผู้สนับสนุนได้ นอกจากนี้ Alex Face ยังจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเป็นการขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนถ้าหากว่าแคมเปญของเขาสามารถระดมทุนได้ถึงเป้าหมายพิเศษ

คุณสามารถติดตามบล็อกและโซเชียลมีเดียของ Asiola เพื่ออัพเดตความคืบหน้าของงานศิลปะสาธารณะชิ้นนี้ ซึ่ง Alex Face ได้เริ่มลงมือทำแล้ว เราเชื่อว่าเมื่อ Peace for Bangkok เสร็จสมบูรณ์ สารที่สื่อออกมาจากงานศิลปะชิ้นนี้จะทำให้ผู้พบเห็นได้ฉุกคิดถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

เข้าไปดูไอเดียสร้างสรรค์มากมายที่กำลังระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งกับ Asiola อยู่ในขณะนี้ ร่วมสนับสนุนไอเดียเหล่านั้นได้พร้อมรับของตอบแทนสุดพิเศษจากเจ้าของไอเดีย และคุณยังสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

แคมเปญสำเร็จ: Into the Wind โดย โอ วิทยา

โอ วิทยา ศิลปินอินสตอลเลชัน อาร์ต มีไอเดียที่จะสร้างงานศิลปะแบบอินเตอร์แอคทีฟจำนวน 2 ชิ้น สำหรับงานวันเดอร์ฟรุ๊ต (Wonderfruit) งานเฟสติวัลศิลปะและไลฟ์สไตล์ที่จัดขึ้นใกล้ๆ กับพัทยาในเดือนธันวาคมของทุกปี ผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นการเล่นกับพื้นที่ โดยเขาได้สร้างกล่องโปร่งใส่ขนาดใหญ่ขึ้นมา 2 กล่อง และให้คนที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับกล่องโปร่งใสทั้งสองกล่องนั้น โดยกล่องหนึ่งจะประกอบด้วยใบไม้ ขนนก และเศษเล็กเศษน้อยจากธรรมชาติ ส่วนอีกกล่องหนึ่งจะมีเครื่องเป่าฟองสบู่ขนาดใหญ่อยู่ข้างใน คนที่มาร่วมงานสามารถเล่นกับสองกล่องนี้ด้วยการเป่าที่เซนเซอร์ เพื่อส่งสัญญาณไปที่เครื่องเป่าฟองสบู่ ให้สร้างฟองสบู่ยักษ์ลอยไปทั่วงาน ส่วนในกล่องแรก เมื่อเป่าที่เซนเซอร์แล้ว กล่องจะสร้างลมให้พัดเศษธรรมชาติให้ล่องลอยขึ้นมา ซึ่งงานศิลปะอินสตอลเลชันชิ้นนี้ต้องการให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และตระหนักถึงผลกระทบของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

[vc_video title=”O Witaya x Wonderfruit for Asiola: Into the Wind” link=”https://vimeo.com/146477317″]
ศิลปิน โอ วิทยา อยากให้งานอินสตอลเลชั่นชิ้นนี้ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นในเทศกาลวันเดอร์ฟรุ๊ต แต่เขายังต้องการที่จะโปรโมทวงการศิลปะอินสตอลเลชั่นของไทยอีกด้วย เขาอยากทำให้เห็นว่าศิลปินสามารถหาทุนสนับสนุนโปรเจคของตัวเองได้ ด้วยการระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งบนแพลตฟอร์มของ Asiola ซึ่งเขาเองก็ได้รับทุนสนับสนุนจากวิธีการนี้

[vc_video title=”INTO THE WIND” link=”https://vimeo.com/150524374″]

ผู้สนับสนุนแคมเปญของ โอ วิทยา ได้ร่วมคราวด์ฟันดิ้งด้วยการสั่งจองของตอบแทนต่างๆ จากแคมเปญนี้ ไม่ว่าจะเป็น ที่เป่าฟองสบู่ สมุด Flipbook แสดงกลไกการทำงานของงานศิลปะชิ้นนี้ และบัตรเข้างานวันเดอร์ฟรุ๊ตในราคาพิเศษ จากการสนับสนุนของผู้ที่เชื่อมั่นในไอเดียของ โอ วิทยา ทำให้แคมเปญ “Into the Wind” สามารถระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งถึงเป้าหมาย 100% โดยทุนสนับสนุนที่ได้รับถูกนำไปสร้างงานศิลปะอินสตอลเลชันนี้ที่งานวันเดอร์ฟรุ๊ตในเดือนธันวาคม 2558 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่มางาน ซึ่งต่างแวะเวียนเข้ามาเล่นกับงานศิลปะอินสตอลเลชั่นชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งงาน

ยังมีไอเดียอีกมายมายที่รอให้คุณได้มาร่วมคราวด์ฟันดิ้งกับเราที่ Asiola คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในไอเดียสร้างสรรค์เหล่านั้นได้ง่ายๆ เพียงสั่งจองของตอบแทนในแคมเปญเพื่อให้ยอดการสนับสนุนเพิ่มขึ้นจนถึงเป้าหมายการระดมทุน นอกจากนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนรับจดหมายข่าว เพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัพเดตเกี่ยวกับไอเดียต่างๆ ที่น่าสนใจจากเรา หรือจะเริ่มแคมเปญของคุณเอง ก็สามารถทำได้เช่นกันที่ Asiola

[vc_video title=”INTO THE WIND (Bubble)” link=”https://vimeo.com/152309564″]

[vc_video title=”INTO THE WIND (Cotton)” link=”https://vimeo.com/152316917″]

แคมเปญสิ้นสุด: The Good House โดย ดวงฤทธิ์ บุนนาค

แม้ว่าแคมเปญนี้จะไม่สามารถทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ถึงเป้าหมายก็ตาม แต่เขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ และยังเห็นว่าการคราวด์ฟันดิ้งนั้นช่วยเปิดโอกาสให้ไอเดียมีความเป็นไปได้เพิ่มขึ้น เขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้เขาอยากจะสร้างสรรค์ไอเดียดีๆ ต่อไป และเขารู้สึกยินดีกับผลตอบรับจากการสนับสนุนแคมเปญในครั้งนี้

เนื่องจากแคมเปญนี้ทำการคราวด์ฟันดิ้งได้ไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นผู้ที่เคยสนับสนุนแคมเปญ The Good House by Duangrit Bunnag จะได้รับทุนสนับสนุนคืนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เรายังมีแคมเปญที่น่าสนใจอีกมากมายให้คุณได้ร่วมสนับสนุนคราวด์ฟันดิ้ง และขณะนี้ แพลตฟอร์มของเราได้เปลี่ยนแปลงระบบชำระเงินเพื่อให้คุณสามารถสนับสนุนไอเดียได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการสั่งจองของตอบแทนผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งจะเป็นการตัดวงเงินล่วงหน้า และระบบจะยังไม่เรียกเก็บยอดชำระดังกล่าวจนกว่าแคมเปญจะระดมทุนถึงเป้าหมาย 100% โดยคุณสามารถเข้าไปดูไอเดียอื่นๆ ได้ที่หน้า แคมเปญทั้งหมด การสนับสนุนของคุณไม่เพียงจะช่วยให้ไอเดียนั้นเกิดขึ้นจริง แต่นั่นยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ให้กับสังคมของเราอีกด้วย

คุณสามารถสมัครรับจดหมายข่าวกับเรา เพื่อติดตามเรื่องราวของไอเดียดีๆ และอัพเดตต่างๆ จาก Asiola สำหรับใครที่มีไอเดียทำแคมเปญคราวด์ฟันดิ้งแล้ว ลองเล่าไอเดียของคุณให้เราฟังได้ที่นี่

กรุงเทพฯ ทั้งไลค์ทั้งถูกใจ #PeaceForBangkok | บล็อก | Asiola

หลังจากระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่ไอเดียของ Alex Face จะได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ Mardi คาแรคเตอร์สาวน้อยในชุดกระต่ายได้ถูกสร้างสรรค์ลงบนกำแพงตึกกลางกรุงเทพฯ ด้านหน้าโรงแรม เมอร์เคียว ไอบิส สยาม ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ ศิลปะบนกำแพงชิ้นนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก มีการแชร์รูปในโซเชียลมีเดีย พร้อมแฮชแท็ก #PeaceForBangkok อีกด้วย มาดูกันว่าแต่ละรูปเป็นอย่างไรกันบ้าง

Alex Face กำลังวาดหัว..ใจ เอาไปเลย 2,000 กว่าไลค์

สตรีทอาร์ตวาดได้ทุกที่ ไม่จำกัดแค่บนกำแพง  

Alex Face ให้ความสำคัญกับหัวใจจริงๆ

@Bkkgraff ก็ตามมาเก็บภาพ จะพลาดได้ไง

ALEXFACE A photo posted by BKKGRAFF (@bkkgraff) on

มีงานศิลปะใหม่ๆ เกิดขึ้น GQ Thailand ก็ไม่พลาดที่จะอัพเดต

งานเสร็จแล้ว ถ่ายรูปได้

Alex Face กำลังแต่งตัวให้สาวน้อย Mardi

เจ้าของ IG คนนี้ขอเข้าไปดูการทำงานใกล้ๆ อีกนิด

การทำงานของศิลปิน Alex Face ได้รับความสนใจมากจริงๆ

นักท่องเที่ยวกับความประทับที่มีต่อศิลปินในครั้งแรกที่เห็น

ศิลปะฝาผนังตึกขนาดใหญ่  Peace for Bangkok  เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแวะมาดูและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ตลอด ผลงานล่าสุดของ Alex Face ชิ้นนี้อยู่บนกำแพงตึกของ บริษัท ธนาบุตร จำกัด ด้านหน้าโรงแรมเมอร์เคียว ไอบิส สยาม ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ แชร์รูปจากกล้องของคุณพร้อมติดแฮชแท็ก #PeaceForBangkok และ #AlexFace ให้ผลงานชิ้นนี้ปรากฏไปทั่วโลก และถ้าอยากบอกเราว่ามาถึงที่แล้วใส่แฮชแท็ก #Asiola บอกเราด้วยก็ได้

ผลงาน Peace for Bangkok เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนของทุกคนที่อยากเห็นผลงานศิลปะชิ้นนี้เป็นจริง ติดตามไอเดียสร้างสรรค์อีกมากมายที่กำลังระดมทุนคราวด์ฟันดิ้งในแพลตฟอร์มของ Asiola และถ้าคุณมีไอเดียดีๆ ที่อยากทำให้เป็นจริง ก็สามารถเริ่มแคมเปญกับเราได้เช่นกัน